Πολιτική επιστροφών

 ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α. Λάθος προϊόντα

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου κωδικού προϊόντος, τα έξοδα αποστολής προς τον πελάτη, επιβαρύνουν το κατάστημα, η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με ευθύνη του αγοραστή μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του. Το προϊόν, που πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την υποδεικνυόμενη από εμάς εταιρία ταχυμεταφορών σε χρέωση της εταιρίας μας, η οποία επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής του σωστού προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών γίνεται αποκλειστικά με έξοδα του πελάτη, ενώ προϊόντα που αποστέλλονται σε χρέωση της εταιρίας μας ΔΕΝ παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στους πελάτες με δική τους χρέωση.

Κάθε προϊόν που επιστρέφεται από τον πελάτη, για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή, τα έξοδα αποστολής προς το κατάστημα επιβαρύνουν τον πελάτη και πρέπει να επιστρέφεται  στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις, τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια του κ.λ.π..

β. Ελαττωματικά προϊόντα

Η αποστολή φερόμενου ελαττωματικού προϊόντος στην εταιρεία μας προς έλεγχο γίνεται – με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση – μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται προς έλεγχο στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κ.λ.π.) και τις ετικέτες πάνω τους.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας, η τελευταία αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικάταστασή του με δικά της έξοδα. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής και επιστροφής του. Σε περίπτωση που η επισκευή του κατέστη αδύνατη ή αυτή δεν είναι επιθυμητή από τον πελάτη, η εταιρία του επιστρέφει το προϊόν με δική του χρέωση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η αποστολή στην εταιρεία μας προϊόντος που φέρεται να έχει βλάβη γίνεται με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης εκτός από την αποκατάσταση της βλάβης ΧΩΡΙΣ χρέωση του πελάτη. Αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η επισκευή προϊόντος εκτός εγγύησης λόγω α. υπαιτιότητας του αγοραστή ή β. παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης γίνεται με χρέωση του αγοραστή, η οποία είναι ανάλογη με το προϊόν και τα έξοδα για τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρειαστούν. Η αποστολή του προϊόντος προς  την εταιρεία μας γίνεται με χρέωση του πελάτη.

α. Υπαιτιότητα αγοραστή

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο), λογισμικό του αγοραστή, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι τυχόν ταινίες ασφαλείας.

ΑΝΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του προϊόντος προκύψει ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη με δικά του έξοδα.