Όροι χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.houseoftech.gr
παρέχεται από την επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
με αριθμό ΓΕΜΗ 51505619000
εδρεύει στην οδό ΒΙΤΣΙ 10 στη Δράμα
Τ.Κ. 66133
Με τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57256
και e-mail info@houseoftech.gr
Α.Φ.Μ. 047778947
Δ.Ο.Υ. Δράμας

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα «HouseOfTech.gr» ζητούνται από τον πελάτη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου επιθυμεί), και η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ SSL

Στόχος της εταιρείας είναι η ασφάλεια τόσο των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, όσο και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών. Γι’ αυτό τον λόγο η εταιρεία έχει προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους προς επίτευξη αυτού του στόχου. Οι σχετικές πληροφορίες με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών είναι αυστηρώς απόρρητες, γεγονός που διασφαλίζεται με το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit, την πιο ισχυρή σήμερα, προκειμένου οι online εμπορικές συναλλαγές σας να είναι ασφαλείς. Όσον αφορά την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ δικτυακών χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών (webservers), το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), αποτελεί σήμερα το νούμερο ένα παγκόσμιο standardστο διαδίκτυο για τον λόγο αυτό. Για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών κατά τη μεταφορά τους είναι απαραίτητη μία κρυπτογραφημένη SSLεπικοινωνία, κατά την οποία, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) είναι αναγκαίο να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής. Ακόμη, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος εξακριβώνει αυτόματα, εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά και με τον τρόπο αυτόν προστατεύονται όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του πρωτόκολλου SSL.

Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως που διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, και την προστασία των καταναλωτών (π.χ. Ν. 2251/1994).

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης μέσω του e-shop έχουν όλοι όσοι είναι δικαιοπρακτικά ικανοί σύμφωνα με τις επιταγές του ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Καθ’ ύλην αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη είναι τα Δικαστήρια της Δράμας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της διαθέσιμης στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Η προστασία των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται με την εταιρία για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.  Εάν οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω σύμβασης πώλησης κατά τους παρόντες όρους κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο, ενώ ο πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.  Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, καθώς και τις ποσότητες ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εν γένει παρέχει, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των προϊόντων σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της αγοράς και της συνολικής της πολιτικής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την περιγραφή των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η νέα περιγραφή θα ισχύει από την εμφάνισή της στην ιστοσελίδα της.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της, για κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων της, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΛΛΑΓΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ολόκληρη την παραγγελία του ή μέρος αυτής, καθώς και να ζητήσει την ακύρωσή της. Η υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά στο 2521057256  Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 15.00.
  • Με την αποστολή μηνύματος μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας – εξυπηρέτησης πελατών στις πληροφορίες στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.
  • Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@houseoftech.gr.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος επιβαρύνεται μόνον με το κόστος αποστολής των προϊόντων. Η υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης γίνεται με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@houseoftech.gr ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον πελάτη μόνον μία φορά.

To δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος.
Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν  στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις, τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια του κ.λπ.
Επιπλέον, οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης. Ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση ή την απώλεια της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος που επήλθε για τους παραπάνω λόγους.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και αφού έχει επιστραφεί το προϊόν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο πελάτης μπορεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής να προχωρήσει σε άλλη αγορά. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, ο πελάτης οφείλει να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε η εταιρία προχωρά σε πίστωση της διαφοράς στον πελάτη. Η αξία του προϊόντος επιστρέφεται από την εταιρία στον πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτή παρέλαβε το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης.